Smarta byggnader ger bättre miljö

Stretch Evolve SAP Smarta byggnader PostNord

De smarta byggnaderna optimerar energianvändningen och är en del i PostNords hållbarhetsarbete.

PostNords verksamhet bedrivs i ett stort antal fastigheter över hela Norden vilket innebär en stor kostnadsmassa för energi, städning och underhåll. Dagens ökade digitalisering och smarta lösningar ger tekniska förutsättningar att styra fastigheter på ett helt annat sätt än vad som tidigare varit möjligt. PostNord bidrar till en bättre miljö med hjälp av ”smarta byggnader” och Internet of Things (IoT)

Sänka kostnader och optimera energiförbrukning

Projektets primära mål var att sänka kostnaderna och optimera energiförbrukningen. Satsningen ger även värde kopplat till miljö och hållbarhet, nöjdhet bland personalen och till en ökad säkerhet ute på terminalerna. I en pilot som Stretch Evolve drev var målet att utifrån tre hypoteser hitta tekniskt stöd genom IoT för att i ett senare skede rulla ut valda lösningar över hela verksamheten:

  • Genom att få insikt i energikonsumtionen inklusive värme och kylning kan vi optimera konsumtionen och sänka energikostnaderna.
  • Genom att få insikt i beläggningen av konferens – och badrum, kan regelbundna städscheman optimeras och flyttas över till städning på begäran.
  • Genom att få insikt i användningen av portar på terminalen kan vi kontrollera hur länge de står öppna, optimera användningen och minska underhållskostnaderna.

Projektet resulterade i insikter kring hur olika typer av sensor- och SaaS lösningar kopplas mot en IoT plattform där resultatet kan analyseras och en larmfunktion utvecklades för avvikelser. Utifrån resultatet har vissa optimeringar/besparingar gjorts och utrullning påbörjats inom utvalda områden. Även PoC för fortsatta utrullningar och besparingar är föreslagna.

Ökat affärsvärde med hållbara lösningar

Projektet var en del av en digitaliserings satsning på PostNord och gav insikt kring lösningar på marknaden och vad verksamheten kan få för värde genom smarta byggnader. Stretch Evolve har bidragit med projektledning och ett målinriktat driv. Tillsammans med kund och andra leverantörer har vi identifierat hållbara och miljömedvetna lösningar för ett ökat affärsvärde på PostNord.

Projektet har varit en del i vår resa mot att digitalisera PostNords verksamhet ytterligare. Vi ser en stor potential att effektivisera vår verksamhet med hjälp av Internet of Things. Lärdomarna från projektet kommer vara viktiga för vår förmåga att skapa större affärsvärde genom smarta byggnader framöver.

Christian Østergaard, Senio Group Strategist of IT-production/IOT/AI at Postnord

Om PostNord

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. De säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark.

Ett av koncernens mål är att skapa en väl sammanhållen verksamhet som på bästa sätt utnyttjar styrkan i hela värdekedjan och tillvaratar synergier och skalfördelar.

Genom deras expertis och ett starkt distributionsnät utvecklar de förutsättningarna för morgondagens kommunikation, e-handel, distribution och logistik i Norden. 2018 hade koncernen cirka 30 000 anställda och en omsättning på drygt 37,5 miljarder SEK. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag med koncernkontor i Solna.

 

Dela inlägget